alt


นางปลื้มจิต  ลาภอุดมเลิศ
รองปลัดอบต.เหมืองใหม่
(รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เหมืองใหม่)


นางปลื้มจิต  ลาภอุดมเลิศ
รองปลัดอบต.เหมืองใหม่


นางปลื้มจิต  ลาภอุดมเลิศ
รองปลัดอบต.เหมืองใหม่
(รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดอบต.)


นายภูไท  พงษ์พิทักษ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวยุพเรศ  มณีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขำนาญการ


นายธวัชชัย  ไพรพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชุติมาศ  ทองบาง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


สุภาพร บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวสันต์  ใจกัน
พนักงานขับรถยนต์


 

 

 

   alt  alt  alt  alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2